Zhiyuan Liu

A full list of my papers can be also found in [Google Scholar].

Journal Papers

 1. Zheni Zeng, Yuan Yao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. A Deep-learning System Bridging Molecule Structure and Biomedical Text with Comprehension Comparable to Human Professionals. Nature Communications, 2022. [pdf]
 2. Zhengyan Zhang, Yuxian Gu, Xu Han, Shengqi Chen, Chaojun Xiao, Zhenbo Sun Yuan Yao, Fanchao Qi, Jian Guan, Pei Ke, Yanzheng Cai, Guoyang Zeng, Zhixing Tan, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Yang Liu, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun. CPM-2: Large-scale Cost-effective Pre-trained Language Models. AI Open, 2022. [pdf]
 3. Yilin Zhang, Ziran Li, Zhiyuan Liu, Ying Shen, Hai-Tao Zheng, Lan Zhou. Event Detection with Dynamic Word-Trigger-Argument Graph Neural Networks. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 2022.
 4. Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun. CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model. AI Open, 2021. [pdf]
 5. Yusheng Su, Xu Han, Zhengyan Zhang, Peng Li, Zhiyuan Liu, Yankai Lin, Jie Zhou, Maosong Sun. CokeBERT: Contextual Knowledge Selection and Embedding towards Enhanced Pre-Trained Language Models. AI Open, 2021. [pdf]
 6. Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Qun Liu, Maosong Sun. Know What You Don't Need: Single-Shot Meta-Pruning for Attention Heads. AI Open, 2021. [pdf]
 7. Chaojun Xiao, Xueyu Hu, Zhiyuan Liu, Cunchao Tu, Maosong Sun. Lawformer: A Pre-trained Language Model for Chinese Legal Long Documents. AI Open, 2021. [pdf]
 8. Xiaozhi Wang, Tianyu Gao, Zhaocheng Zhu, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Jian Tang. KEPLER: A Unified Model for Knowledge Embedding and Pre-trained Language Representation. Transactions of the Association for Computational Linguistics (TACL), 2021. [pdf]
 9. Jie Zhou, Ganqu Cui, Shengding Hu, Zhengyan Zhang, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Lifeng Wang, Changcheng Li, Maosong Sun. Graph Neural Networks: A Review of Methods and Applications. AI Open, 2021. [pdf]
 10. Fanchao Qi, Ruobing Xie, Yuan Zang, Zhiyuan Liu and Maosong Sun. Sememe Knowledge Computation: A Review of Recent Advances in Application and Expansion of Sememe Knowledge Bases. Frontiers of Computer Science, 2021. [pdf]
 11. Zheni Zeng, Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin and Maosong Sun. Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect. Frontiers in Big Data, 2021. [pdf]
 12. Huimin Chen, Zeyu Zhu, Fanchao Qi, Yining Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jianbin Jin. Country Image in COVID-19 Pandemic: A Case Study of China. IEEE Transactions on Big Data (IEEE TBD), 2020. [pdf]
 13. Yujia Qin, Fanchao Qi, Sicong Ouyang, Zhiyuan Liu, Cheng Yang, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun. Improving Sequence Modeling Ability of Recurrent Neural Networks via Sememes. IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing (IEEE TASLP), 2020. [pdf]
 14. Ayana, Yun Chen, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Reinforced Zero-Shot Cross-Lingual Neural Headline Generation. IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing (IEEE TASLP), 2020. [pdf]
 15. Chuan Shi, Yuanfu Lu, Linmei Hu, Zhiyuan Liu, Huadong Ma. RHINE: Relation Structure-Aware Heterogeneous Information Network Embedding. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 2020. [pdf]
 16. Changhe Song, Cheng Yang, Huimin Chen, Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. CED: Credible Early Detection of Social Media Rumors. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 2019. [pdf]
 17. Jiayuan Mao, Yuan Yao, Stefan Heinrich, Tobias Hinz, Cornelius Weber, Stefan Wermter, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Bootstrapping Knowledge Graphs From Images and Text. Frontiers in Neurorobitics, 2019. [pdf]
 18. Cheng Yang, Maoosng Sun, Haoran Liu, Shiyi Han, Zhiyuan Liu, Huanbo Luan. Neural Diffusion Model for Microscopic Cascade Study. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 2019. [pdf][codes]
 19. Ayana, Ziyun Wang, Lei Xu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Topic-Sensitive Neural Headline Generation. Science China, 2019.
 20. Ruobing Xie, Stefan Heinrich, Zhiyuan Liu, Cornelius Weber, Yuan Yao, Stefan Wermter, Maosong Sun. Integrating Image-based and Knowledge-based Representation Learning. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 2019. [pdf]
 21. Cunchao Tu, Xiangkai Zeng, Hao Wang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Bo Zhang, Leyu Lin. A Unified Framework for Community Detection and Network Representation Learning. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 2018. [pdf]
 22. Ayana, Shiqi Shen, Yun Chen, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Zero-shot Cross-Lingual Neural Headline Generation. IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing (IEEE TASLP), 2018. [pdf]
 23. Ayana, Shiqi Shen, Yankai Lin, Cunchao Tu, Yu Zhao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Recent Advances on Neural Headline Generation. Journal of Computer Science and Technology (JCST), Vol. 32, No. 4, pp. 768-784, 2017. [pdf]
 24. Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Huanbo Luan, Maosong Sun. PRISM: Profession Identification in Social Media. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (ACM TIST), Vol. 8, No. 6, 2017. [link]
 25. Cheng Yang, Maosong Sun, Wayne Xin Zhao, Zhiyuan Liu, Edward Chang. A Neural Network Approach to Jointly Modeling Social Networks and Mobile Trajectories. ACM Transactions on Information Systems (ACM TOIS), Vol. 35, No. 4, 2017. [arxiv][link]
 26. Liner Yang, Xinxiong Chen, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Improving Word Representations with Document Labels. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (IEEE TASLP), Vol. 25, No. 4, pp. 863-870, 2017. [pdf]
 27. Feng Yu, Theodore Peng, Kaiping Peng, Sam Xianjun Zheng, Zhiyuan Liu. The Semantic Network Model of Creativity: Analysis of Online Social Media Data. Creativity Research Journal (SSCI). Vol. 28, No. 3, pp. 268-274, 2016. [link]
 28. Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Tag Correspondence Model for User Tag Suggestion. Journal of Computer Science and Technology (JCST), Vol. 30, No. 5, pp. 1063-1072, 2015. [link]
 29. Yan Wang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Incorporating Linguistic Knowledge for Learning Distributed Word Representations. PLOS ONE. [link]
 30. Jiayu Tang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiahua Liu. Portraying User Life Status from Microblogging Posts. Tsinghua Science and Technology, Vol. 18, No. 2, pp. 182-195, 2013. [pdf]
 31. Zhiyuan Liu, Xinxiong Chen, Maosong Sun. Mining the Interests of Chinese Microbloggers via Keyword Extraction. Frontiers of Computer Science, Vol. 6, No. 1, pp. 76-87, 2012. [pdf]
 32. Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Can Prior Knowledge Help Graph-based Methods for Keyword Extraction? Frontiers of Electrical and Electronic Engineering, Vol. 7, No. 2, pp. 242-253, 2012. [pdf]
 33. Zhiyuan Liu*, Yabin Zheng*, Lixing Xie, Maosong Sun, Liyun Ru (* indicates equal contribution). User Behaviors in Related Word Retrieval and New Word Detection: A Collaborative Perspective. ACM Transactions on Asian Language Information Processing (ACM TALIP), 2011. [pdf]
 34. Zhiyuan Liu, Yuzhou Zhang, Edward Y. Chang, Maosong Sun. PLDA+: Parallel Latent Dirichlet Allocation with Data Placement and Pipeline Processing. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (ACM TIST), Vol. 2, No. 3, 2011. [pdf][codes]
 35. Xiance Si, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Modeling Social Annotations via Latent Reason Identification. IEEE Intelligent Systems, Vol. 25, No. 6, pp. 42-49, 2010. [link]

Conference Papers

  2022

 1. Wanjun Zhong, Yifan Gao, Ning Ding, Yujia Qin, Zhiyuan Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan. ProQA: Structural Prompt-based Pre-training for Unified Question Answering. The 2022 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL 2022).
 2. Yusheng Su, Xiaozhi Wang, Yujia Qin, Chi-Min Chan, Yankai Lin, Huadong Wang, Kaiyue Wen, Zhiyuan Liu, Peng Li, Juanzi Li, Lei Hou, Maosong Sun, Jie Zhou. On Transferability of Prompt Tuning for Natural Language Processing. The 2022 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL 2022).
 3. Yujia Qin, Yankai Lin, Jing Yi, Jiajie Zhang, Xu Han, Zhengyan Zhang, Yusheng Su, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou. Knowledge Inheritance for Pre-trained Language Models. The 2022 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL 2022).
 4. Lei Xu, Yangyi Chen, Ganqu Cui, Hongcheng Gao, Zhiyuan Liu. Exploring the Universal Vulnerability of Prompt-based Learning Paradigm. Findings of NAACL 2022.
 5. Shengding Hu, Ning Ding, Huadong Wang, Zhiyuan Liu, Jingang Wang, Juanzi Li, Wei Wu, Maosong Sun. Knowledgeable Prompt-tuning: Incorporating Knowledge into Prompt Verbalizer for Text Classification. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022).
 6. Yuxian Gu, Xu Han, Zhiyuan Liu, Minlie Huang. PPT: Pre-trained Prompt Tuning for Few-shot Learning. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022).
 7. Weize Chen, Xu Han, Yankai Lin, Hexu Zhao, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou. Fully Hyperbolic Neural Networks. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022).
 8. Ganqu Cui, Shengding Hu, Ning Ding, Longtao Huang, Zhiyuan Liu. Prototypical Verbalizer for Prompt-based Few-shot Tuning. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022).
 9. Biru Zhu, Yujia Qin, Fanchao Qi, Yangdong Deng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Ming Gu. Pass off Fish Eyes for Pearls: Attacking Model Selection of Pre-trained Models. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022).
 10. Xu Han, Yuqi Luo, Weize Chen, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Zhou Botong, Hao Fei, Suncong Zheng. Cross-Lingual Contrastive Learning for Fine-Grained Entity Typing for Low-Resource Languages. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022).
 11. Fanchao Qi, Yanhui Yang, Jing Yi, Zhili Cheng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. QuoteR: A Benchmark of Quote Recommendation for Writing. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022).
 12. Deming Ye, Yankai Lin, Peng Li, Maosong Sun, Zhiyuan Liu. A Simple but Effective Pluggable Entity Lookup Table for Pre-trained Language Models. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022).
 13. Shulin Cao, Jiaxin Shi, Zijun Yao, Xin Lv, Jifan Yu, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Jinghui Xiao. Program Transfer for Answering Complex Questions over Knowledge Bases. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022).
 14. Cheng Chen, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Yujia Qin, Fengyu Wang, Zhi Wang, Xiao Chen, Zhiyuan Liu, Qun Liu. bert2BERT: Towards Reusable Pretrained Language Models. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022).
 15. Zhengyan Zhang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou. MoEfication: Conditional Computation of Transformer Models for Efficient Inference. Findings of ACL 2022.
 16. Yujia Qin, Jiajie Zhang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou. ELLE: Efficient Lifelong Pre-training for Emerging Data. Findings of ACL 2022.
 17. Yuan Yao, Bowen Dong, Ao Zhang, Zhengyan Zhang, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Leyu Lin, Maosong Sun, Jianyong Wang. Prompt Tuning for Discriminative Pre-trained Language Models. Findings of ACL 2022.
 18. Feng Yao, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Zhiyuan Liu, Lei Hou, Cunchao Tu, Juanzi Li, Yun Liu, Weixing Shen, Maosong Sun. LEVEN: A Large-Scale Chinese Legal Event Detection Dataset. Findings of ACL 2022.
 19. Fanchao Qi, Chuancheng Lv, Zhiyuan Liu, Xiaojun Meng, Maosong Sun, Hai-Tao Zheng. Sememe Prediction for BabelNet Synsets using Multilingual and Multimodal Information. Findings of ACL 2022.
 20. Yining Ye, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Going "Deeper": Structured Sememe Prediction via Transformer with Tree Attention. Findings of ACL 2022.
 21. Xin Lv, Yankai Lin, Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Peng Li, Jie Zhou. Do Pre-trained Models Benefit Knowledge Graph Completion? A Reliable Evaluation and a Reasonable Approach. Findings of ACL 2022.

  2021

 22. Xiuxing Li, Zhenyu Li, Zhengyan Zhang, Ning Liu, Haitao Yuan, Wei Zhang, Zhiyuan Liu, Jianyong Wang. Effective Few-Shot Named Entity Linking by Meta-Learning. IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2022).
 23. Yuan Yao, Jiaju Du, Yankai Lin, Peng Li, Zhiyuan Liu, Jie Zhou and Maosong Sun. CodRED: A Cross-Document Relation Extraction Dataset for Acquiring Knowledge in the Wild. The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021).
 24. Xin Lv, Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Yichi Zhang, Zelin Dai. Is Multi-Hop Reasoning Really Explainable? Towards Benchmarking Reasoning Interpretability. The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021).
 25. Fanchao Qi, Yangyi Chen, Mukai Li, Yuan Yao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. ONION: A Simple and Effective Defense Against Textual Backdoor Attacks. The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021).
 26. Fanchao Qi, Yangyi Chen, Xurui Zhang, Mukai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Mind the Style of Text! Adversarial and Backdoor Attacks Based on Text Style Transfer. The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021).
 27. Huiyuan Xie, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Zhiyuan Liu, Ann Copestake. TIAGE: A Benchmark for Topic-Shift Aware Dialog Modeling. Findings of EMNLP 2021.
 28. Yuan Yao, Ao Zhang, Xu Han, Mengdi Li, Cornelius Weber, Zhiyuan Liu, Stefan Wermter, Maosong Sun. Visual Distant Supervision for Scene Graph Generation. International Conference on Computer Vision (ICCV 2021).
 29. Mengdi Li, Cornelius Weber, Matthias Kerzel, Jae Hee Lee, Zeng Zheni, Zhiyuan Liu, Stefan Wermter. Efficient Robotic Object Existence Prediction by Occlusion Reasoning. 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021).
 30. Yizhi Li, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong and Zhiyuan Liu. More Robust Dense Retrieval with Contrastive Dual Learning. The 2021 ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR 2021).
 31. Ziqi Wang, Xiaozhi Wang, Xu Han, Yankai Lin, Lei Hou, Zhiyuan Liu, Peng Li, Juanzi Li and Jie Zhou. CLEVE: Contrastive Pre-training for Event Extraction. The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021).
 32. Si Sun, Yingzhuo Qian, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Kaitao Zhang, Jie Bao, Zhiyuan Liu and Paul Bennett. Few-Shot Text Ranking with Meta Adapted Synthetic Weak Supervision. The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021).
 33. Ning Ding, Guangwei Xu, Yulin Chen, Xiaobin Wang, Xu Han, Pengjun Xie, Haitao Zheng and Zhiyuan Liu. Few-NERD: A Few-shot Named Entity Recognition Dataset. The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021).
 34. Yujia Qin, Yankai Lin, Ryuichi Takanobu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Heng Ji, Minlie Huang, Maosong Sun and Jie Zhou. ERICA: Improving Entity and Relation Understanding for Pre-trained Language Models via Contrastive Learning. The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021).
 35. Fanchao Qi, Mukai Li, Yangyi Chen, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang and Maosong Sun. Hidden Killer: Invisible Textual Backdoor Attacks with Syntactic Trigger. The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021).
 36. Fanchao Qi, Yuan Yao, Sophia Xu, Zhiyuan Liu and Maosong Sun. Turn the Combination Lock: Learnable Textual Backdoor Attacks via Word Substitution. The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021).
 37. Fanchao Qi, Yangyi Chen, Fengyu Wang, Zhiyuan Liu, Xiao Chen and Maosong Sun. Automatic Construction of Sememe Knowledge Bases via Dictionaries. Findings of ACL 2021.
 38. Jie Zhou, Shengding Hu, Xin Lv, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Wei Xu, Jie Jiang, Juanzi Li and Maosong Sun. KACC: A Multi-task Benchmark for Knowledge Abstraction, Concretization and Completion. Findings of ACL 2021.
 39. Chenglei Si, Zhengyan Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Qun Liu and Maosong Sun. Better Robustness by More Coverage: Adversarial and Mixup Data Augmentation for Robust Finetuning. Findings of ACL 2021.
 40. Tianyu Gao, Xu Han, Yuzhuo Bai, Keyue Qiu, Zhiyu Xie, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun and Jie Zhou. Manual Evaluation Matters: Reviewing Test Protocols of Distantly Supervised Relation Extraction. Findings of ACL 2021.
 41. Zhenghao Liu, Kaitao Zhang, Chenyan Xiong, Zhiyuan Liu and Maosong Sun. OpenMatch: An Open Source Library for Neu-IR Research. The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2021).
 42. Shi Yu, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Tao Feng and Zhiyuan Liu. Few-Shot Conversational Dense Retrieval. The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2021).
 43. Kai Zhang, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin and Maosong Sun. Open Hierarchical Relation Extraction. The 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics - Human Language Technologies (NAACL-HLT 2021).
 44. Yuan Yao, Haoxi Zhong, Zhengyan Zhang, Xu Han, Xiaozhi Wang, Kai Zhang, Chaojun Xiao, Guoyang Zeng, Zhiyuan Liu and Maosong Sun. Adversarial Language Games for Advanced Natural Language Intelligence. The 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2021).

  2020

 45. Shengding Hu, Zheng Xiong, Meng Qu, Xingdi Yuan, Marc-Alexandre Côté, Zhiyuan Liu and Jian Tang. Graph Policy Network for Transferable Active Learning on Graphs. Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020).
 46. Bowen Dong, Yuan Yao, Ruobing Xie, Tianyu Gao, Xu Han, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin and Maosong Sun. Meta-Information Guided Meta-Learning for Few-Shot Relation Classification. The 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2020).
 47. Bairu Hou, Fanchao Qi, Yuan Zang, Xurui Zhang, Zhiyuan Liu and Maosong Sun. Try to Substitute: An Unsupervised Chinese Word Sense Disambiguation Method Based on HowNet. The 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2020).
 48. Deming Ye, Yankai Lin, Jiaju Du, Zhenghao Liu, Peng Li, Maosong Sun and Zhiyuan Liu. Coreferential Reasoning Learning for Language Representation. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020).
 49. Xin Lv, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Wei Zhang, Yichi Zhang, Hao Kong and Suhui Wu. Dynamic Anticipation and Completion for Multi-Hop Reasoning over Sparse Knowledge Graph. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020).
 50. Hao Peng, Tianyu Gao, Xu Han, Yankai Lin, Peng Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun and Jie Zhou. Learning from Context or Names? An Empirical Study on Neural Relation Extraction. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020).
 51. Yuxian Gu, Zhengyan Zhang, Xiaozhi Wang, Zhiyuan Liu and Maosong Sun. Train No Evil: Selective Masking for Task-guided Pre-training. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020).
 52. Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Fen Lin and Leyu Lin. Denoising Relation Extraction from Document-level Distant Supervision. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020).
 53. Zhiyuan Liu, Yixin Cao, Liangming Pan, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, and Tat-Seng Chua. Exploring and Evaluating Attributes, Values, and Structure for Entity Alignment. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020).
 54. Xiaozhi Wang, Ziqi Wang, Xu Han, Wangyi Jiang, Rong Han, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Peng Li, Yankai Lin and Jie Zhou. MAVEN: A Massive General Domain Event Detection Dataset. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020).
 55. Zihao Fu, Bei Shi, Wai Lam, Lidong Bing and Zhiyuan Liu. Partially-Aligned Data-to-Text Generation with Distant Supervision. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020).
 56. Fanchao Qi, Lei Zhang, Yang Yanhui, Zhiyuan Liu and Maosong Sun. WantWords: An Open-source Online Reverse Dictionary System. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020). Demo.
 57. Xu Han, Yuzhuo Bai, Keyue Qiu, Zhiyuan Liu and Maosong Sun. IsOBS: An Information System for Oracle Bone Script. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020). Demo.
 58. Xu Han, Tianyu Gao, Yankai Lin, Hao Peng, Yaoliang Yang, Chaojun Xiao, Zhiyuan Liu, Peng Li, Jie Zhou and Maosong Sun. More Data, More Relations, More Context and More Openness: A Review and Outlook for Relation Extraction. The 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (AACL-IJCNLP 2020).
 59. Xiaozhi Wang, Shengyu Jia, Xu Han, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Peng Li and Jie Zhou. Neural Gibbs Sampling for Joint Event Argument Extraction. The 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (AACL-IJCNLP 2020).
 60. Jifan Yu, Chenyu Wang, Gan Luo, Lei Hou, Juanzi Li, Jie Tang, Minlie Huang and Zhiyuan Liu. ExpanRL: Hierarchical Reinforcement Learning for Course Concept Expansion in MOOCs. The 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (AACL-IJCNLP 2020).
 61. Ganqu Cui, Jie Zhou, Cheng Yang, Zhiyuan Liu. Adaptive Graph Encoder for Attributed Graph Embedding. The 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2020).
 62. Shi Yu, Jiahua Liu, Jingqin Yang, Chenyan Xiong, Paul Bennett, Jianfeng Gao, Zhiyuan Liu. Few-Shot Generative Conversational Query Rewriting. The 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2020). Best Short Paper Award.
 63. Yuan Zang, Fanchao Qi, Chenghao Yang, Zhiyuan Liu, Meng Zhang, Qun Liu, Maosong Sun. Word-level Textual Adversarial Attacking as Combinatorial Optimization. The 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020).
 64. Xu Han, Yi Dai, Tianyu Gao, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou. Continual Relation Learning via Episodic Memory Activation and Reconsolidation. The 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020).
 65. Houyu Zhang, Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Zhiyuan Liu. Grounded Conversation Generation as Guided Traverses in Commonsense Knowledge Graphs. The 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020).
 66. Haoxi Zhong, Chaojun Xiao, Cunchao Tu, Tianyang Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. How Does NLP Benefit Legal System: A Summary of Legal Artificial Intelligence. The 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020).
 67. Yixin Cao, Ruihao Shui, Liangming Pan, Min-Yen Kan, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua. Expertise Style Transfer: A New Task Towards Better Communication between Experts and Laymen. The 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020).
 68. Jifan Yu, Gan Luo, Tong Xiao, Qingyang Zhong, Yuquan Wang, Wenzheng Feng, Junyi Luo, Chenyu Wang, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Jie Tang. MOOCCube: A Large-scale Data Repository for NLP Applications in MOOCs. The 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020).
 69. Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Maosong Sun, Zhiyuan Liu. Fine-grained Fact Verification with Kernel Graph Attention Network. The 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020).
 70. Kaitao Zhang, Chenyan Xiong, Zhenghao Liu, Zhiyuan Liu. Selective Weak Supervision for Neural Information Retrieval. The Web Conference 2020 (WebConf 2020).
 71. Yujia Qin, Ziqi Wang, Wenxuan Zhou, Jun Yan, Qinyuan Ye, Xiang Ren, Leonardo Neves, Zhiyuan Liu. Learning from Explanations with Neural Module Execution Tree. The 8th International Conference on Learning Representations (ICLR 2020).
 72. Tianyu Gao, Xu Han, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun. Neural Snowball for Few-Shot Relation Learning. The 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020).
 73. Fanchao Qi, Liang Chang, Maosong Sun, Sicong Ouyang, Zhiyuan Liu. Towards Building A Multilingual Sememe Knowledge Base: Predicting Sememes for BabelNet Synsets. The 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020).
 74. Lei Zhang, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun. Multi-channel Reverse Dictionary Model. The 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020).
 75. Haoxi Zhong, Chaojun Xiao, Cunchao Tu, Tianyang Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. JEC-QA: A Legal-Domain Question Answering Dataset. The 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020).
 76. Haoxi Zhong, Yuzhong Wang, Cunchao Tu, Tianyang Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Iteratively Questioning and Answering for Interpretable Legal Judgment Prediction. The 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020).

  2019

 77. Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Maosong Sun, Zhiyuan Liu. Explore Entity Embedding Effectiveness in Entity Retrieval. China National Conference on Chinese Computational Linguistics (CCL 2019). [pdf][codes]
 78. Zhiyuan Liu, Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Legal Cause Prediction with Inner Descriptions and Outer Hierarchies. China National Conference on Chinese Computational Linguistics (CCL 2019). [pdf][codes]
 79. Shangbang Long, Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Automatic Judgment Prediction via Legal Reading Comprehension. China National Conference on Chinese Computational Linguistics (CCL 2019). [pdf][codes]
 80. Xingyi Duan, Baoxin Wang, Ziyue Wang, Wentao Ma, Yiming Cui, Dayong Wu, Shijin Wang, Ting Liu, Tianxiang Huo, Zhen Hu, Heng Wang, Zhiyuan Liu. CJRC: A Reliable Human-Annotated Benchmark DataSet for Chinese Judicial Reading Comprehension. China National Conference on Chinese Computational Linguistics (CCL 2019). [pdf]
 81. Xu Han, Tianyu Gao, Yuan Yao, Deming Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. OpenNRE: An Open and Extensible Toolkit for Neural Relation Extraction. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2019). [pdf][codes]
 82. Ruidong Wu, Yuan Yao, Xu Han, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun. Open Relation Extraction: Relational Knowledge Transfer from Supervised Data to Unsupervised Data. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2019). [pdf][codes]
 83. Tianyu Gao, Xu Han, Hao Zhu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou. FewRel 2.0: Towards More Challenging Few-Shot Relation Classification. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2019). [pdf][codes]
 84. Xiaozhi Wang, Ziqi Wang, Xu Han, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou, Xiang Ren. HMEAE: Hierarchical Modular Event Argument Extraction. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2019). [pdf][codes]
 85. Ning Ding, Ziran Li, Zhiyuan Liu, Haitao Zheng, Zibo Lin. Event Detection with Trigger-Aware Lattice Neural Network. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2019). [pdf][codes]
 86. Qiu Ran, Yankai Lin, Peng Li, Jie Zhou, Zhiyuan Liu. NumNet: Machine Reading Comprehension with Numerical Reasoning. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2019). [pdf][codes]
 87. Yixin Cao, Zikun Hu, Tat-seng Chua, Zhiyuan Liu, Heng Ji. Low-Resource Name Tagging Learned with Weakly Labeled Data. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2019). [pdf][codes]
 88. Xin Lv, Yuxian Gu, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu. Adapting Meta Knowledge Graph Information for Multi-Hop Reasoning over Few-Shot Relations. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2019). [pdf][codes]
 89. Zhengyan Zhang, Xu Han, Zhiyuan Liu, Xin Jiang, Maosong Sun, Qun Liu. ERNIE: Enhanced Language Representation with Informative Entities. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 90. Jie Zhou, Xu Han, Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Lifeng Wang, Changcheng Li, Maosong Sun. GEAR: Graph-based Evidence Aggregating and Reasoning for Fact Verification. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 91. Yuan Yao, Deming Ye, Peng Li, Xu Han, Yankai Lin, Zhenghao Liu, Zhiyuan Liu, Lixin Huang, Jie Zhou, Maosong Sun. DocRED: A Large-Scale Document-Level Relation Extraction Dataset. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 92. Weize Chen, Hao Zhu, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Quantifying Similarity between Relations with Fact Distribution. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 93. Hao Zhu, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Jie Fu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun. Graph Neural Networks with Generated Parameters for Relation Extraction. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 94. Shun Zheng, Xu Han, Yankai Lin, Peilin Yu, Lu Chen, Ling Huang, Zhiyuan Liu, Wei Xu. DIAG-NRE: A Neural Pattern Diagnosis Framework for Distantly Supervised Neural Relation Extraction. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 95. Yixin Cao, Zhiyuan Liu, Chengjiang Li, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Tat-Seng Chua. Multi-Channel Graph Neural Network for Entity Alignment. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 96. Jiahua Liu, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. XQA: A Cross-lingual Open-domain Question Answering Dataset. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 97. Fanchao Qi, Junjie Huang, Chenghao Yang, Zhiyuan Liu, Xiao Chen, Qun Liu, Maosong Sun. Modeling Semantic Compositionality with Sememe Knowledge. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 98. Jifan Yu, Chenyu Wang, Gan Luo, Lei Hou, Juanzi Li, Jie Tang, Zhiyuan Liu. Course Concept Expansion in MOOCs with External Knowledge and Interactive Game. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 99. Ziran Li, Ning Ding, Haitao Zheng, Zhiyuan Liu, Ying Shen. Chinese Relation Extraction with Multi-Grained Information and External Linguistic Knowledge. The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [pdf][codes]
 100. Cheng Yang, Jian Tang, Maosong Sun, Ganqu Cui, Zhiyuan Liu. Multi-scale Information Diffusion Prediction with Reinforced Recurrent Networks. The 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2019).
 101. Xiaozhi Wang, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Peng Li. Adversarial Training for Weakly Supervised Event Detection. The 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics - Human Language Technologies (NAACL-HLT 2019). [pdf][codes]
 102. Zihao Fu, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Wai Lam. Fact Discovery from Knowledge Base via Facet Decomposition. The 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics - Human Language Technologies (NAACL-HLT 2019). [pdf][codes]
 103. Tianyu Gao, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Hybrid Attention-based Prototypical Networks for Noisy Few-Shot Relation Classification. The 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2019). [pdf][codes]
 104. Yuanfu Lu, Chuan Shi, Zhiyuan Liu, Linmei Hu. Relation Structure-Aware Heterogeneous Information Network Embedding. The 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2019). [pdf]
 105. Jiaxin Shi, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Hanwang Zhang. Learning to Embed Sentences Using Attentive Recursive Trees. The 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2019). [pdf][codes]
 106. Jiaxin Shi, Chen Liang, Lei Hou, Juanzi Li, Hanwang Zhang, Zhiyuan Liu. DeepChannel: Salience Estimation by Contrastive Learning for Extractive Document Summarization. The 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2019). [pdf][codes]

  2018

 107. Xu Han, Shulin Cao, Xin Lv, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun and Juanzi Li. OpenKE: An Open Toolkit for Knowledge Embedding. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018). Demo paper. [pdf][codes][web]
 108. Xu Han, Hao Zhu, Pengfei Yu, Ziyun Wang, Yuan Yao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. FewRel: A Large-Scale Supervised Few-shot Relation Classification Dataset with State-of-the-Art Evaluation. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018). Short paper. [pdf][data][web]
 109. Yihong Gu, Jun Yan, Hao Zhu, Zhiyuan Liu, Ruobing Xie, Maosong Sun, Fen Lin and Leyu Lin. Language Modeling with Sparse Product of Sememe Experts. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018). Long paper. [pdf][codes]
 110. Haoxi Zhong, Guo Zhipeng, Cunchao Tu, Chaojun Xiao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Legal Judgment Prediction via Topological Learning. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018). Long paper. [pdf][codes]
 111. Xu Han, Pengfei Yu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Peng Li. Hierarchical Relation Extraction with Coarse-to-Fine Grained Attention. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018). Long paper. [pdf][codes]
 112. Xin Lv, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu. Differentiating Concepts and Instances for Knowledge Graph Embedding. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018). Long paper. [pdf][codes]
 113. Ji Xin, Hao Zhu, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Put It Back: Entity Typing with Language Model Enhancement. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018). Short paper. [pdf][codes]
 114. Fanchao Qi, Yankai Lin, Maosong Sun, Hao Zhu, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu. Cross-lingual Lexical Sememe Prediction. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018). Long paper. [pdf][codes]
 115. Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Chengjiang Li, Xu Chen, Tiansi Dong. Joint Representation Learning of Cross-lingual Words and Entities via Attentive Distant Supervision. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018). Long paper. [pdf][codes]
 116. Xiaozhi Wang, Xu Han, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Adversarial Multi-lingual Neural Relation Extraction. The 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018). [pdf][codes]
 117. Zikun Hu, Xiang Li, Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Few-Shot Charge Prediction with Discriminative Legal Attributes. The 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018). [pdf][codes]
 118. Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu. Neural Collective Entity Linking. The 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018). [pdf][codes]
 119. Yankai Lin, Haozhe Ji, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Denoising Distantly Supervised Open-Domain Question Answering. The 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2018). [pdf][codes]
 120. Huiming Jin, Hao Zhu, Zhiyuan Liu, Ruobing Xie, Maosong Sun, Fen Lin, Leyu Lin. Incorporating Chinese Characters of Words for Lexical Sememe Prediction. The 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2018). [pdf][codes]
 121. Zhenghao Liu, Chenyan Xiong, Maosong Sun, Zhiyuan Liu. Entity-Duet Neural Ranking: Understanding the Role of Knowledge Graph Semantics in Neural Information Retrieval. The 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2018). [pdf][codes]
 122. Bin Wu, Chenyan Xiong, Maosong Sun, Zhiyuan Liu. Query Suggestion with Feedback Memory Network. The Web Conference 2018 (WWW 2018). [pdf]
 123. Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Neural Knowledge Acquisition via Mutual Attention between Knowledge Graph and Text. The 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2018). [pdf][codes]
 124. Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin. Does William Shakespeare REALLY Write Hamlet? Knowledge Representation Learning with Confidence. The 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2018). [pdf][codes]
 125. Xiangkai Zeng, Cheng Yang, Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Chinese LIWC Lexicon Expansion via Hierarchical Classification of Word Embeddings with Sememe Attention. The 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2018). [pdf][codes]
 126. Ji Xin, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Improving Neural Fine-Grained Entity Typing with Knowledge Attention. The 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2018). [pdf][codes]
 127. Zhuyun Dai, Chenyan Xiong, Jamie Callan and Zhiyuan Liu. Convolutional Neural Networks for Soft-Matching N-Grams in Ad-hoc Search. The 11th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM 2018).

  2017

 128. Yixin Cao, Juanzi Li, Jiaxin Shi, Zhiyuan Liu. On Modeling Sense Relatedness in Multi-prototype Word Embedding. The 8th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP 2017). [pdf]
 129. Wenyuan Zeng, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Incorporating Relation Paths in Neural Relation Extraction. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2017). Long paper. [pdf][codes]
 130. Cunchao Tu, Zhengyan Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. TransNet: Translation-Based Network Representation Learning for Social Relation Extraction. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2017). [pdf][codes]
 131. Cheng Yang, Maosong Sun, Zhiyuan Liu, Cunchao Tu. Fast Network Embedding Enhancement via High Order Proximity Approximation. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2017). [pdf][codes]
 132. Hao Zhu, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Iterative Entity Alignment via Joint Knowledge Embeddings. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2017). [pdf][codes]
 133. Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Huanbo Luan, Maosong Sun. Image-embodied Knowledge Representation Learning. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2017). [pdf][codes]
 134. Ruobing Xie, Xingchi Yuan, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Lexical Sememe Prediction via Word Embeddings and Matrix Factorization. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2017). [pdf][codes]
 135. Zhuyun Dai, Chenyan Xiong, Jamie Callan, Zhiyuan Liu. End-to-End Neural Ad-hoc Ranking with Kernel Pooling. The 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2017).
 136. Cunchao Tu, Han Liu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. CANE: Context-Aware Network Embedding for Relation Modeling. The 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2017). [pdf][codes]
 137. Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Neural Relation Extraction with Multi-lingual Attention. The 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2017). [pdf][codes]
 138. Yilin Niu, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Improved Word Representation Learning with Sememes. The 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2017). [pdf][codes]

  2016

 139. Stefan Heinrich, Cornelius Weber, Stefan Wermter, Ruobing Xie, Yankei Lin, Zhiyuan Liu. Crossmodal Language Grounding, Learning, and Teaching. NIPS 2016 Workshop on Cognitive Computation (CoCo@NIPS 2016). [pdf]
 140. Huimin Chen, Maosong Sun, Cunchao Tu, Yankai Lin, Zhiyuan Liu. Neural Sentiment Classification with User and Product Attention. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2016). Long paper. [pdf][codes]
 141. Yankai Lin, Shiqi Shen, Zhiyuan Liu, Huanbo Luan, Maosong Sun. Neural Relation Extraction with Selective Attention over Instances. The 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2016). [pdf][codes: C++, TensorFlow]
 142. Linlin Wang, Zhu Cao, Gerard de Melo, Zhiyuan Liu. Relation Classification via Multi-Level Attention CNNs. The 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2016). [pdf]
 143. Cunchao Tu, Weicheng Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Huanbo Luan. Max-Margin DeepWalk: Discriminative Learning of Network Representation. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2016). [pdf][codes]
 144. Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Knowledge Representation Learning with Entities, Attributes and Relations. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2016). [pdf][codes]
 145. Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Representation Learning of Knowledge Graphs with Hierarchical Types. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2016). [pdf][codes]
 146. Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Jia Jia, Huanbo Luan, Maosong Sun. Representation Learning of Knowledge Graphs with Entity Descriptions. The 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2016). [pdf][codes]
 147. Jia Jia, Jie Huang, Guangyao Shen, Tao He, Zhiyuan Liu, Huanbo Luan, Chao Yan. Learning to Appreciate the Aesthetic Effects of Clothing. The 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2016).

  2015

 148. Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Huanbo Luan, Maosong Sun. PRISM: Profession Identification in Social Media with Personal Information and Community Structure. National Conference of Social Media Processing (SMP 2015), 2015.
 149. Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Huanbo Luan, Maosong Sun, Siwei Rao, Song Liu. Modeling Relation Paths for Representation Learning of Knowledge Bases. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2015). Long paper. [pdf][codes]
 150. Hongyin Luo, Zhiyuan Liu, Huanbo Luan, Maosong Sun. Online Learning of Interpretable Word Embeddings. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2015). Short paper. [pdf][codes]
 151. Tianze Shi, Zhiyuan Liu, Yang Liu, Maosong Sun. Learning Cross-lingual Word Embeddings via Matrix Co-factorization. The 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2015). Short paper. [pdf][Long Version][codes]
 152. Yu Zhao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Representation Learning for Measuring Entity Relatedness with Rich Information. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2015). [pdf]
 153. Cheng Yang, Zhiyuan Liu, Deli Zhao, Maosong Sun, Edward Chang. Network Representation Learning with Rich Text Information. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2015). [pdf][codes]
 154. Xinxiong Chen*, Lei Xu*, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Huanbo Luan. Joint Learning of Character and Word Embeddings. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2015). (* indicates equal contribution) [news][pdf][codes] (Note: The dataset wordsim-240 used in this paper has its original name words-240, which is from 汪祥, 贾焰, 周斌, 丁兆云, 梁政. 基于中文维基百科链接结构与分类体系的语义相关度计算. 小型微型计算机系统. 2011, 32(11):2237-2242. and Xiang Wang, Yan Jia, Bin Zhou, et al. Computing Semantic Relatedness using Chinese Wikipedia Links and Taxonomy. Journal of Chinese Computer Systems, 2011, 32(11): 2237-2242. I am sorry that our paper missed the citation to the two papers, and the readers should refer to the two papers when using words-240. Thanks!)
 155. Yu Zhao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Phrase Type Sensitive Tensor Indexing Model for Semantic Composition. The 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2015). [pdf]
 156. Yang Liu, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun. Topical Word Embeddings. The 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2015). [pdf][codes]
 157. Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Yang Liu, Xuan Zhu. Learning Entity and Relation Embeddings for Knowledge Graph Completion. The 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2015). [pdf][codes]

  2014

 158. Xinxiong Chen, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Estimating Translation Probabilities for Social Tag Suggestion. Expert Systems With Applications. [link]
 159. Xinxiong Chen, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. A Unified Model for Word Sense Representation and Disambiguation. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2014). Long + oral paper. [link]
 160. Chong Kuang, Jiayu Tang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. ImgWordle: Image and Text Visualization for Events in Microblogging Services. International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI 2014). Poster.
 161. Miao Fan, Deli Zhao, Qiang Zhou, Zhiyuan Liu, Thomas Fang Zheng, Edward Y. Chang. Distant Supervision for Relation Extraction with Matrix Completion. The 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2014). Oral paper.
 162. Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Inferring Correspondences from Multiple Sources for Microblog User Tags. National Conference of Social Media Processing (SMP 2014), 2014. Best Paper Award.
 163. Chong Kuang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Feng Yu, Pengfei Ma. Quantifying Chinese Happiness via Large-Scale Microblogging Data. The 11th Web Information System and Application Conference (WISA 2014).

  Before 2013

 164. Jiayu Tang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Measuring and Visualizing Interest Similarity between Microblog Users. The 14th International Conference on Web-Age Information Management (WAIM 2013). [pdf]
 165. Jiayu Wu, Zhiyong Fu, Zhiyuan Liu, Xu Lin, Jiayu Tang, Jiajia Pan, Chen Zhao. Creating reflections in public emotion visualization: prototype exploration on traffic theme. The 9th ACM Conference on Creativity & Cognition, pp. 357-361.
 166. Zhiyuan Liu, Chen Liang, Maosong Sun. Topical Word Trigger Model for Keyphrase Extraction. The 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2012). Long paper. [pdf]
 167. Zhiyuan Liu*, Chen Liang*, Maosong Sun. Expert Finding for Microblog Misinformation Identification. The 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2012). Short paper. [pdf] (* indicates equal contribution)
 168. Zhiyuan Liu*, Han Li*, Maosong Sun. Random Walks on Context-Aware Relation Graphs for Ranking Social Tags. The 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2012). Short paper. [pdf] (* indicates equal contribution)
 169. Zhiyuan Liu, Cunchao Tu, Maosong Sun. Tag Dispatch Model with Social Network Regularization for Microblog User Tag Suggestion. The 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2012). Short paper. [pdf]
 170. Zhiyuan Liu, Xinxiong Chen, Maosong Sun. A Simple Word Trigger Method for Social Tag Suggestion. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2011). [pdf]
 171. Zhiyuan Liu*, Xinxiong Chen*, Yabin Zheng, Maosong Sun. Automatic Keyphrase Extraction by Bridging Vocabulary Gap. The 15th Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL 2011). [pdf][data] (* indicates equal contribution)
 172. Yabin Zheng, Lixing Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Liyun Ru. Why Press Backspace? Understanding User Input Behaviors in Chinese Pinyin Input Method. The 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and Human Language Technologies (ACL-HLT 2011), short paper.
 173. Lixing Xie, Yabin Zheng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Canhui Wang. Extracting Chinese Abbreviation-definition Pairs from Anchor Texts. The 10th International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC 2011), regular paper.
 174. Zhiyuan Liu, Wenyi Huang, Yabin Zheng, Maosong Sun. Automatic Keyphrase Extraction via Topic Decomposition. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2010), 2010. Oral presentation, acceptance rate = 25% (overall), 14% (oral), 11% (poster). [pdf]
 175. Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Domain-Specific Term Rankings Using Topic Models. The Sixth Asia Information Retrieval Society Conference (AIRS 2010), 2010. Full paper, acceptance rate = 22% (full paper), 28% (poster paper).
 176. Zhiyuan Liu, Chuan Shi, Maosong Sun. FolkDiffusion: A Graph-based Tag Suggestion Method for Folksonomies. The Sixth Asia Information Retrieval Society Conference (AIRS 2010), 2010. Poster paper, acceptance rate = 22% (full paper), 28% (poster paper).
 177. Xiance Si, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Exploring Subsumption Relations in Social Tags. The 23rd International Conference on Computational Linguistics (COLING 2010), 2010. Regular paper, acceptance rate = 19% (158 of 815). [pdf]
 178. Yabin Zheng, Zhiyuan Liu, Lixing Xie. Growing Related Words from Seed via User Behaviors: A Re-ranking Based Approach. ACL Student Research Workshop, 2010. Poster paper. [pdf]
 179. Xiance Si, Zhiyuan Liu, Peng Li, Qixia Jiang, Maosong Sun. Content-based and Graph-based Tag Suggestion. ECML/PKDD Discovery Challenge Workshop (RSDC 2009), 2009. Regular paper. [pdf]
 180. Yabin Zheng, Zhiyuan Liu, Shaohua Teng, Maosong Sun. Efficient Text Classification Using Term Projection. The 5th Asia Information Retrieval Symposium (AIRS 2009), 2009. Poster paper, acceptance rate = 27%. [pdf]
 181. Zhiyuan Liu, Peng Li, Yabin Zheng, Maosong Sun. Clustering to Find Exemplar Terms for Keyphrase Extraction. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2009), 2009. Regular paper, acceptance rate = 22.5% (108 of 478). [pdf]
 182. Yabin Zheng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Liyun Ru, Yang Zhang. Incorporating User Behaviors in New Word Detection. The 21st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2009), 2009. Oral paper, acceptance rate = 25.7% (331 of 1,290). [pdf]
 183. Zhiyuan Liu, Yabin Zheng, Maosong Sun. Quantifying Asymmetric Semantic Relations from Query Logs by Resource Allocation. The 13th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2009), 2009. Regular paper, acceptance rate = 11.54% (39 of 338). [pdf]
 184. Yabin Zheng, Shaohua Teng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Text Classification Based on Transfer Learning and Self-Training. The 4th International Conference on Natural Computation (ICNC 2008), 2008. [pdf]
 185. Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Asymmetrical Query Recommendation Method Based on Network-resource-allocation Dynamics. The 17th International World Wide Web Conference (WWW 2008), 2008. Poster paper. [pdf] [data]

International Patents

 1. Zhiyuan Liu, Yuzhou Zhang, Edward Y. Chang. Parallel Generation of Topics From Documents. PCT/CN2011/000825.
 2. Yi Wang, Zhiyuan Liu. Category-Sensitive Ranking for Text. PCT/CN2009/001584.

Technical Reports

 1. Cheng Yang, Zhiyuan Liu. Comprehend DeepWalk as Matrix Factorization. arXiv preprint arXiv:1501.00358. [pdf]
 2. Tianze Shi, Zhiyuan Liu. Linking GloVe with word2vec. arXiv preprint arXiv:1411.5595. [pdf]
 3. Zhiyuan Liu, Peng Li, Yabin Zheng, Maosong Sun. Community Detection by Affinity Propagation. Technical Reports No. 001, 2008.[pdf]

Thesis

Last update: 17 May, 2018. Locations of visitors to this page