Ruobing Xie (谢若冰)

 

Senior Researcher
Tencent (Beijing).

Graduated from Natural Language Processing Lab,
Department of Computer Science and Technology,
Tsinghua University, Beijing, China.

Email: xrbsnowing [at] 163.com
Google scholar: Ruobing Xie
Research Interests: Recommender System, Natural Language Processing, Information Retrieval, Large language Model

I am always looking for highly-motivated students to work together.


Bio | Publications | Education and Experience | Awards | Academic Services


Bio

Ruobing Xie is a senior researcher of Tencent. He received his BEng degree in 2014 and his master degree in 2017 from the Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University. His research interests include Recommender System, Natural Language Processing, Information Retrieval, and Large Language Model. He has published 80+ papers in top-tier conferences and journals including KDD, WWW, SIGIR, ACL, AAAI, NeurIPS and TKDE, with 3400+ citations according to Google Scholar. He is a member of Chinese Information Processing Society of China, Youth Working Committee (YSSNLP) & Social Media Processing Committee (SMP). He serves as SPC/PC members of KDD, WWW, SIGIR, ICML, NeurIPS, ACL, EMNLP, AAAI, IJCAI, etc. He has received the first prize of the Natural Science Award (Science and Technology) of the Ministry of Education, the Best Short Paper Award of RecSys 2023, and the Paper Award Nominations of TheWebConf 2023 (spotlight).

News

Talks

Publications

Journal and Conference Papers

(* indicates equal contribution)

  2023

 1. Chaojun Xiao, Ruobing Xie, Yuan Yao, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Xu Zhang, Leyu Lin. UPRec: User-Aware Pre-Training for Sequential Recommendation. AI Open. [pdf]
 2. Weize Chen, Yusheng Su, Jingwei Zuo, Cheng Yang, Chenfei Yuan, Chen Qian, Chi-Min Chan, Yujia Qin, Yaxi Lu, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou. AgentVerse: Facilitating Multi-Agent Collaboration and Exploring Emergent Behaviors in Agents. arXiv:2308.10848. [pdf].
 3. Yujia Qin, Shihao Liang, Yining Ye, Kunlun Zhu, Lan Yan, Yaxi Lu, Yankai Lin, Xin Cong, Xiangru Tang, Bill Qian, Sihan Zhao, Runchu Tian, Ruobing Xie, Jie Zhou, Mark Gerstein, Dahai Li, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. ToolLLM: Facilitating Large Language Models to Master 16000+ Real-world APIs. arXiv:2307.16789. [pdf].
 4. Wenqi Sun, Ruobing Xie, Junjie Zhang, Wayne Xin Zhao, Leyu Lin and Ji-Rong Wen. Generative Next-Basket Recommendation. The 17th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys'23).
 5. Rui Ding, Ruobing Xie*, Xiaobo Hao, Xiaochun Yang*, Kaikai Ge, Xu Zhang, Jie Zhou and Leyu Lin. Interpretable User Retention Modeling in Recommendation. The 17th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys'23) (Best Short Paper!).
 6. Haokai Ma, Ruobing Xie, Lei Meng, Xin Chen, Xu Zhang, Leyu Lin and Jie Zhou. Exploring False Hard Negative Sample in Cross-Domain Recommendation. The 17th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys'23).
 7. Chong Liu*, Ruobing Xie*, Xiaoyang Liu, Pinzheng Wang, Rongqin Zheng, Lixin Zhang, Juntao Li, Feng Xia, Leyu Lin. Future Augmentation with Self-Distillation in Recommendation. The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD'23).
 8. Yupeng Hou, Junjie Zhang, Zihan Lin, Hongyu Lu, Ruobing Xie, Julian McAuley, Wayne Xin Zhao. Large Language Models are Zero-Shot Rankers for Recommender Systems. arXiv:2305.08845. [pdf].
 9. Junjie Zhang, Ruobing Xie, Yupeng Hou, Wayne Xin Zhao, Leyu Lin, Ji-Rong Wen. Recommendation as Instruction Following: A Large Language Model Empowered Recommendation Approach. arXiv:2305.07001. [pdf].
 10. Ting Jiang, deqing wang, Fuzhen Zhuang, Ruobing Xie, Feng Xia. Pruning Pre-trained Language Models Without Fine-Tuning. The 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'23).
 11. Yujia Qin, Zihan Cai, Dian Jin, Lan Yan, Shihao Liang, Kunlun Zhu, Yankai Lin, Xu Han, Ning Ding, Huadong Wang, Ruobing Xie, Fanchao Qi, Zhiyuan Liu, Maosong Sun and Jie Zhou. Interactive Web Search for Chinese Long-form Question Answering. The 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'23).
 12. Yujia Qin, Cheng Qian, Xu Han, Yankai Lin, Huadong Wang, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun and Jie Zhou. Recyclable Tuning for Continual Pre-training. The 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'23), findings.
 13. Zhengyan Zhang, Zhiyuan Zeng, Yankai Lin, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Xu Han, Zhiyuan Liu, Ruobing Xie, Maosong Sun and Jie Zhou. Emergent Modularity in Pre-trained Transformers. The 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'23), findings.
 14. Junjie Huang, Ruobing Xie, Qi Cao, Shaoliang Zhang, Feng Xia, Huawei Shen and Xueqi Cheng. Negative Can Be Positive: Signed Graph Neural Networks for Recommendation. Information Processing and Management.
 15. Yiqing Wu*, Ruobing Xie*, Zhao Zhang, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jie Zhou, Yongjun Xu and Qing He. Attacking Pre-trained Recommendation. The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'23).
 16. Hong Chen, Xin Wang, Ruobing Xie, Yuwei Zhou and Wenwu Zhu. Cross-domain Recommendation with Behavioral Importance Perception. The 32th Web Conference (WWW'23). [pdf] (Spotlight paper).
 17. Ruobing Xie*, Lin Ma*, Shaoliang Zhang, Feng Xia and Leyu Lin. Reweighting Clicks with dwell time in Recommendation. The 32th Web Conference (WWW'23), industry track. [pdf].
 18. Haojie Zhang*, Mingfei Liang*, Ruobing Xie*, Zhenlong Sun, Bo Zhang, Leyu Lin. Better Pre-Training by Reducing Representation Confusion. The 17th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL'23), findings. [pdf].
 19. Ruobing Xie*, Zhijie Qiu*, Bo Zhang and Leyu Lin. Multi-granularity Item-based Contrastive Recommendation. The 28th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA'23). [pdf].
 20. Junjie Huang, Qi Cao, Ruobing Xie, Shaoliang Zhang, Feng Xia, Huawei Shen and Xueqi Cheng. Adversarial Learning Data Augmentation for Graph Contrastive Learning in Recommendation. The 28th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA'23). [pdf].
 21. Yuan Yao, Tianyu Yu, Ao Zhang, Mengdi Li, Ruobing Xie, Cornelius Weber, Zhiyuan Liu, Hai-Tao Zheng, Stefan Wermter, Tat-Seng Chua, Maosong Sun. Visually Grounded Commonsense Knowledge Acquisition. The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'23). [pdf].

  2022

 22. Shuokai Li, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Zhenwei Tang, Wayne Xin Zhao and Qing He. Self-Supervised Learning for Conversational Recommendation with Knowledge Fusion. Information Processing and Management (IPM). [pdf].
 23. Ruobing Xie*, Cheng Ling*, Shaoliang Zhang, Feng Xia and Leyu Lin. Multi-granularity Fatigue in Recommendation. The 31th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'22). [pdf].
 24. Ping Nie, Yujie Lu, Shengyu Zhang, Ming Zhao, Ruobing Xie, William Yang Wang and Yi Ren. MIC:Model-agnostic Integrated Cross-channel Recommender. The 31th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'22). [pdf].
 25. Xumin Chen, Ruobing Xie, Zhijie Qiu, Peng Cui, Ziwei Zhang, Shukai Liu, Shiqiang Yang, Bo Zhang and Leyu Lin. Group-based Social Diffusion in Recommendation. World Wide Web Journal. [pdf].
 26. Shuokai Li, Yongchun Zhu, Ruobing Xie, Zhenwei Tang, Zhao Zhang, Fuzhen Zhuang, Qing He and Hui Xiong. Customized Conversational Recommender Systems. The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD'22). [pdf].
 27. Yiqing Wu*, Ruobing Xie*, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xu Zhang, Leyu Lin, Qing He. Personalized Prompts for Sequential Recommendation. arXiv:2205.09666. [pdf].
 28. Ruobing Xie*, Qi Liu*, Liangdong Wang, Shukai Liu, Bo Zhang and Leyu Lin. Contrastive Cross-domain Recommendation in Matching. The 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'22). [pdf] [codes].
 29. Yiqing Wu*, Ruobing Xie*, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xiang Ao, Xu Zhang, Leyu Lin and Qing He. Selective Fairness in Recommendation via Prompts. The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'22). [pdf] [codes].
 30. Shuokai Li*, Ruobing Xie*, Yongchun Zhu, Xiang Ao, Fuzhen Zhuang and Qing He. User-Centric Conversational Recommendation with Multi-Aspect User Modeling. The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'22). [pdf] [codes].
 31. Yuan Yao, Bowen Dong, Ao Zhang, Zhengyan Zhang, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Leyu Lin, Maosong Sun. Prompt Tuning for Discriminative Pre-trained Language Models. The 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'22), findings. [pdf] [codes].
 32. Yiqing Wu*, Ruobing Xie*, Yongchun Zhu, Xiang Ao, Xin Chen, Xu Zhang, Fuzhen Zhuang, Leyu Lin, Qing He. Multi-view Multi-behavior Contrastive Learning in Recommendation. The 27th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA'22). [pdf] [codes].
 33. Yu Zhao, Han Zhou, Anxiang Zhang, Ruobing Xie, Qing Li, Fuzhen Zhuang. Connecting Embeddings Based on Multiplex Relational Graph Attention Networks for Knowledge Graph Entity Typing. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE). [pdf] [codes].
 34. Ruobing Xie*, Shaoliang Zhang*, Rui Wang, Feng Xia and Leyu Lin. A Peep into the Future: Adversarial Future Encoding in Recommendation. The 15th International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM'22). [pdf] [codes].
 35. Ruobing Xie*, Yalong Wang*, Rui Wang, Yuanfu Lu, Yuanhang Zou, Feng Xia, Leyu Lin. Long Short-Term Temporal Meta-learning in Online Recommendation. The 15th International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM'22). [pdf].
 36. Yongchun Zhu, Zhenwei Tang, Yudan Liu, Fuzhen Zhuang, Ruobing Xie, Xu Zhang, Leyu Lin and Qing He. Personalized Transfer of User Preferences for Cross-domain Recommendation. The 15th International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM'22). [pdf] [codes].

  2021

 37. Hong Chen*, Yudong Chen*, Xin Wang, Ruobing Xie, Rui Wang, Feng Xia, Wenwu Zhu. Curriculum Disentangled Recommendation with Noisy Multi-feedback. The 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS'21). [pdf] [codes].
 38. Ruobing Xie*, Shaoliang Zhang*, Rui Wang, Feng Xia and Leyu Lin. Explore, Filter and Distill: Distilled Reinforcement Learning in Recommendation. The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'21). [pdf] [codes].
 39. Jing Yao, Zhicheng Dou, Ruobing Xie, Yanxiong Lu, Zhiping Wang and Ji-Rong Wen. USER: A Unified Search and Recommendation Model based on Integrated Behavior Sequence. The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'21). [pdf] [codes].
 40. Ruobing Xie*, Qi Liu*, Shukai Liu, Ziwei Zhang, Peng Cui, Bo Zhang and Leyu Lin. Improving Accuracy and Diversity in Recommendation with Heterogeneous Graph Neural Networks. IEEE Transactions on Big Data. [pdf] [codes].
 41. Haomin Yu*, Mingfei Liang*, Ruobing Xie*, Zhenlong Sun, Bo Zhang and Leyu Lin. MMNet: Multi-Granularity Multi-Mode Network for Item-Level Share Rate Prediction. The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD'21). [pdf] [codes].
 42. Xiaobo Hao*, Yudan Liu*, Ruobing Xie*, Kaikai Ge, Linyao Tang, Xu Zhang and Leyu Lin. Adversarial Feature Translation for Multi-domain Recommendation. The 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'21). [pdf] [codes].
 43. Yongchun Zhu, Yudan Liu, Ruobing Xie, Fuzhen Zhuang, Xiaobo Hao, Kaikai Ge, Xu Zhang, Leyu Lin, Juan Cao. Learn to Expand Audience via Meta Hybrid Experts and Critics. The 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD'21). [pdf] [codes].
 44. Yu Zhao, Han Zhou, Ruobing Xie, Fuzhen Zhuang, Qing Li and Ji Liu. Incorporating Global Information in Local Attention for Knowledge Representation Learning. The 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'21), findings. [pdf].
 45. Yongchun Zhu, Ruobing Xie, Fuzhen Zhuang, Kaikai Ge, Ying Sun, Xu Zhang, Leyu Lin and Juan Cao. Learning to Warm Up Cold Item Embeddings for Cold-start Recommendation with Meta Scaling and Shifting Networks. The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'21). [pdf]
 46. Yujia Zhou, Zhicheng Dou, Bingzheng Wei, Ruobing Xie, Ji-Rong Wen. Group based Personalized Search by Integrating Search Behaviour and Friend Network. The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'21). [pdf] [codes]
 47. Chen Li, Wei Wang, Yuanfu Lu, Chuan Shi, Ruobing Xie, Haili Yang, Cheng Yang, Xu Zhang, Leyu Lin. Package Recommendation with Intra- and Inter-Package Attentive Networks. The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'21). [pdf] [codes]
 48. Yongchun Zhu, Kaikai Ge, Fuzhen Zhuang, Ruobing Xie, Dongbo Xi, Xu Zhang, Leyu Lin, Qing He. Transfer-Meta Framework for Cross-domain Recommendation to Cold-Start Users. The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'21). [pdf]
 49. Kai Zhang, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin and Maosong Sun. Open Hierarchical Relation Extraction. 2021 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL'21). [pdf] [codes]
 50. Fanjin Zhang, Jie Tang, Xueyi Liu, Zhenyu Hou, Yuxiao Dong, Jing Zhang, Xiao Liu, Ruobing Xie, Kai Zhuang, Xu Zhang, Leyu Lin, Philip Yu. Understanding WeChat User Preferences and “Wow” Diffusion. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE). [pdf] [codes]
 51. Ruobing Xie*, Yanlei Liu*, Shaoliang Zhang, Rui Wang, Feng Xia and Leyu Lin. Personalized Approximate Pareto-Efficient Recommendation. The 30th Web Conference (WWW'21). [pdf] [codes]
 52. Zheni Zeng*, Chaojun Xiao*, Yuan Yao, Ruobing Xie*, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun. Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect. Frontiers in Big Data. [pdf]
 53. Yu Zhao, Zhiquan Li, Wei Deng, Ruobing Xie, Qing Li. Learning Entity Type Structured Embeddings with Trustworthiness on Noisy Knowledge Graphs. Knowledge-Based Systems (KBS). [link] [codes]
 54. Ruobing Xie*, Shaoliang Zhang*, Rui Wang, Feng Xia and Leyu Lin. Hierarchical Reinforcement Learning for Integrated Recommendation. The 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'21). [pdf] [codes]
 55. Ruobing Xie*, Rui Wang*, Shaoliang Zhang, Zhihong Yang, Feng Xia and Leyu Lin. Real-time Relevant Recommendation Suggestion. The 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM'21). [pdf] [codes]

  2020

 56. Bowen Dong, Yuan Yao, Ruobing Xie, Tianyu Gao, Xu Han, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin and Maosong Sun. Meta-Information Guided Meta-Learning for Few-Shot Relation Classification. The 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING'20). [pdf] [codes]
 57. Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Fen Lin and Leyu Lin. Denoising Relation Extraction from Document-level Distant Supervision. The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP'20). [pdf] [codes]
 58. Qi Liu*, Ruobing Xie*, Lei Chen, Shukai Liu, Ke Tu, Peng Cui, Bo Zhang, Leyu Lin. Graph Neural Network for Tag Ranking in Tag-enhanced Video Recommendation. The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'20). [pdf] [codes] [talk]
 59. Ruobing Xie, Yanan Lu, Fen Lin Leyu Lin. FAQ-based Question Answering via Knowledge Anchors. The 9th CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC'20). [pdf]
 60. Weilong Chen, Feng Hong, Chenghao Huang, Shaoliang Zhang, Rui Wang, Ruobing Xie, Feng Xia, Leyu Lin, Yanru Zhang, Yan Wang. Curriculum Learning for Wide Multimedia-Based Transformer with Graph Target Detection. The 28th ACM International Conference on Multimedia (MM'20). ACM MM Grand Challenges. [pdf]
 61. Fanchao Qi, Ruobing Xie, Yuan Zang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Sememe Knowledge Computation: A Review of Recent Advances in Application and Expansion of Sememe Knowledge Bases. Frontiers of Computer Science. [pdf]
 62. Yuanfu Lu, Ruobing Xie, Chuan Shi, Yuan Fang, Wei Wang, Xu Zhang, Leyu Lin. Social Influence Attentive Neural Network for Friend-enhanced Recommendation. The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD'20). [pdf] [codes]
 63. Ruobing Xie*, Zhijie Qiu*, Jun Rao, Yi Liu, Bo Zhang, Leyu Lin. Internal and Contextual Attention Network for Cold-start Multi-channel Matching in Recommendation. The 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'20). [pdf] [codes]
 64. Ruobing Xie*, Cheng Ling*, Yalong Wang, Rui Wang, Feng Xia, Leyu Lin. Deep Feedback Network for Recommendation. The 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'20). [pdf] [codes]
 65. Yu Zhao, Anxiang Zhang, Ruobing Xie, Kang Liu and Xiaojie Wang. Connecting Embeddings for Knowledge Graph Entity Typing. The 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'20). [pdf] [codes]
 66. Tianyu Gao, Xu Han, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun. Neural Snowball for Few-Shot Relation Learning. The 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'20). [pdf] [codes]

  2019

 67. Ruidong Wu, Yuan Yao, Xu Han, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin and Maosong Sun. Open Relation Extraction: Relational Knowledge Transfer from Supervised Data to Unsupervised Data. 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP'19). [pdf] [codes]
 68. Ruobing Xie, Stefan Heinrich, Zhiyuan Liu, Cornelius Weber, Yuan Yao, Stefan Wermter, Maosong Sun. Integrating Image-based and Knowledge-based Representation Learning. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems (ICDS'19) . [pdf]

  2018

 69. Yihong Gu, Jun Yan, Hao Zhu, Zhiyuan Liu, Ruobing Xie, Maosong Sun, Fen Lin and Leyu Lin. Language Modeling with Sparse Product of Sememe Experts. 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP'18). [pdf][codes]
 70. Fanchao Qi, Yankai Lin, Maosong Sun, Hao Zhu, Ruobing Xie and Zhiyuan Liu. Cross-lingual Lexical Sememe Prediction. 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP'18). [pdf][codes]
 71. Huiming Jin*, Hao Zhu*, Zhiyuan Liu, Ruobing Xie, Maosong Sun, Fen Lin, Leyu Lin. Incorporating Chinese Characters of Words for Lexical Sememe Prediction. The 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'18). [pdf][codes]
 72. Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin. Does William Shakespeare REALLY Write Hamlet? Knowledge Representation Learning with Confidence. The 32th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'18). [pdf][codes]
 73. Yankai Lin, Xu Han, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Knowledge Representation Learning: A Quantitative Review. In arXiv:1812.10901. [pdf]

  2017

 74. Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Huanbo Luan, Maosong Sun. Image-embodied Knowledge Representation Learning. The 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'17). [pdf][codes]
 75. Hao Zhu*, Ruobing Xie*, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Iterative Entity Alignment via Joint Knowledge Embeddings. The 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'17). [pdf][codes]
 76. Ruobing Xie*, Xingchi Yuan*, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Lexical Sememe Prediction via Word Embeddings and Matrix Factorization. The 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'17). [pdf][codes]
 77. Yilin Niu*, Ruobing Xie*, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Improved Word Representation Learning with Sememes. The 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'17). [pdf][codes]

  2016

 78. Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Rui Yan, Maosong Sun. Neural Emoji Recommendation in Dialogue Systems. In arXiv:1612.04609. [pdf]
 79. Stefan Heinrich, Cornelius Weber, Stefan Wermter, Ruobing Xie, Yankai Lin, Zhiyuan Liu. Crossmodal language grounding, learning, and teaching. The 30th Conference on Neural Information Processing Systems (CoCo@NIPS'16). Workshop. [pdf]
 80. Jiawei Wu*, Ruobing Xie*, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Knowledge Representation via Joint Learning of Sequential Text and Knowledge Graphs. In arXiv:1609.07075 [pdf]
 81. Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. Representation Learning of Knowledge Graphs with Hierarchical Types. The 25th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'16). [pdf][codes]
 82. Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Jia Jia, Huanbo Luan, Maosong Sun. Representation Learning of Knowledge Graphs with Entity Descriptions. The 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'16). [pdf][codes]
 83. Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Yankai Lin, Ruobing Xie. Knowledge Representation Learning: A Review. Journal of Computer Research and Development, 2016. (In Chinese). [pdf]

Education and Experience

Awards

Academic Services