Huimin Chen

 

Assistant Professor
School of Journalism and Communication,
Tsinghua University, Beijing, China.

Email: huimchen [at] tsinghua.edu.cn
Add: Room 4-506, FIT Building, Tsinghua University, Beijing, 100084

Research Interests: computational social science, intelligent communication, social computing


Education and Experience | PublicationsPublications

[Google Scholar]

Journal and Conference Papers

  2023

 1. Huimin Chen, Zeyu Zhu, Beichen Yu, Jianbin Jin. Trust in Government, Trust in Scientists, and Social Anxiety: Observations of Online Public Opinion in COVID-19 Pandemic. Contemporary Communication (in Chinese). [pdf]

  2022

 2. Ze Fu*, Huimin Chen*, Zhan Liu, Maosong Sun, Zhiyuan Liu, Yanchao Bi. Pathogens shape human collective conceptual processing. Preprint. [pdf]
 3. Ze Fu, Xiaosha Wang, Xiaoying Wang, Huichao Yang, Jiahuan Wang, Tao Wei, Xuhong Liao, Zhiyuan Liu, Huimin Chen, Yanchao Bi. Different computational relations in language are captured by distinct brain systems. Cerebral Cortex. [pdf]

  2021

 4. Huimin Chen*, Cheng Yang*, Xuanming Zhang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jianbin Jin. From Symbols to Embeddings: A Tale of Two Representations in Computational Social Science. Journal of Social Computing . [pdf]
 5. Huimin Chen, Sichen Jin, Wei Lin, Zeyu Zhu, Lingbo Tong, Yipeng Liu, Yining Ye, Weihan Jiang, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jin Jianbin. Quantitative Analysis on the Communication of COVID-19 Related Social Media Rumors. Journal of Computer Research and Development (in Chinese) . [pdf]
 6. Huimin Chen, Yankai Lin, Fanchao Qi, Jinyi Hu, Peng Li, Jie Zhou, Maosong Sun. Aspect-Level Sentiment-Controllable Review Generation with Mutual Learning Framework. Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2021) .

  2020

 7. Huimin Chen*, Zeyu Zhu*, Fanchao Qi, Yining Ye, Zhiyuan Liu, Maosong Sun and Jianbin Jin. Country Image in COVID-19 Pandemic: A Case Study of China. IEEE Transactions on Big Data (TBD 2020) . [pdf] [data]

  2019

 8. Huimin Chen*, Xiaoyuan Yi*, Maosong Sun, Wenhao Li, Cheng Yang and Zhipeng Guo. Sentiment-Controllable Chinese Poetry Generation. The International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2019) . [pdf] [data]
 9. Fuli Feng, Huimin Chen, Xiangnan He, Ji Ding, Maosong Sun and Tat-Seng Chua. Enhancing Stock Movement Prediction with Adversarial Training. The International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2019) . [pdf]
 10. Changhe Song, Cheng Yang, Huimin Chen, Cunchao Tu, Zhiyuan Liu, Maosong Sun. CED: Credible Early Detectionof Social Media Rumors. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (IEEE TKDE), 2019 . [pdf]
 11. Zhipeng Guo, Xiaoyuan Yi, Maosong Sun, Wenhao Li, Cheng Yang, Jiannan Liang, Huimin Chen, Yuhui Zhang, Ruoyu Li. Jiuge: A Human-Machine Collaborative Chinese Classical Poetry. The Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019) . [pdf]

  2016

 12. Huimin Chen, Maosong Sun, Cunchao Tu, Yankai Lin and Zhiyuan Liu. Neural Sentiment Classification with User and Product Attention. The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2016) . [pdf] [data]

Education and Experience